Lintunen Consultingin palvelu pk-yrityksille

IT-ana­lyysi -pal­ve­lulla kar­toi­tetaan ensin yri­tyksen tilanne yri­tys­oh­jel­miston, IT-infran ja käy­tet­tyjen IT-pal­ve­luiden osalta. Sen jälkeen sel­vi­tetään toi­minnan tavoitteet ja suun­ni­tellaan, miten tilan­teesta läh­detään ete­nemään kohti tavoi­te­ti­lan­netta. Pal­ve­lussa on tiettyjä ele­menttejä myös coac­hin­gista. Kyseessä on nimittäin tavoit­teel­linen, pal­jolti kysy­mysten ja poh­din­tojen kautta etenevä pro­sessi, joka tähtää ongel­ma­kohtien sel­vit­tä­miseen ja rat­kai­su­mallien löytämiseen.

Lop­pu­tu­loksena pal­ve­lusta val­mistuu yksi­tyis­koh­tainen toi­men­pi­de­suun­ni­telma, kuinka yri­tyksen IT-ympä­ristöä ja -rat­kaisuja läh­detään kehit­tämään. Toteu­tusta varten etsitään myös tyy­pil­li­sesti yri­tyk­selle par­haiten sovel­tuvia palvelu- ja ohjelmistotoimittajia.

Mitä IT-ana­lyy­sissä tyy­pil­li­sesti selvitetään:

- Kuinka tyy­ty­väisiä jär­jes­telmän käyt­täjät ovat yri­tyksen käyt­tämään yritysohjelmistoon

- Mitä kipu­kohtia yri­tys­oh­jel­miston käy­tössä on havaittu, ja mitä niille voi­taisiin tehdä

- Miten yri­tyksen käyt­tämät eri sovel­lukset on integroitu kes­kenään, ja mitä inte­graa­tio­tar­peita havaitaan, ja miten näiden kanssa pys­tyt­täisiin etenemään

- Mitä uusia tar­peita IT:n alu­eella on havaittu, johdon, pro­sessien tun­ti­joiden ja ohjel­mis­tojen käyt­täjien puolelta

- IT-infra­struk­tuurin, lait­teiston, verk­ko­yh­teyksien, tie­to­turva-asioiden ja käyt­tö­jär­jes­tel­mäym­pä­ristön läpi­käynti, kar­toitus ja toimenpide-ehdotukset

- Käy­tet­tyjen pai­kal­li­sesti asen­net­tujen sovel­lusten kar­toitus ja suun­ni­telmat niiden suhteen

- Käy­tet­tyjen pil­vi­pal­ve­luiden kar­toitus ja suun­ni­telmat niiden suhteen

- Käy­tet­tyjen pal­ve­lun­tar­joajien kar­toitus (mm. tuki­pal­velut, ope­raat­torit, tie­don­ha­ku­pal­velut jne.)

- IT-toi­min­ta­pro­sessien läpi­käynti sidos­ryhmien suuntaan: eri­tyi­sesti tavarantoimittajat/​päämiehet, asiakkaat, mah­dol­linen ket­juor­ga­ni­saatio. Pyritään tun­nis­tamaan mah­dol­liset inte­graa­tio­tarpeet, muu­tos­tarpeet käy­tet­tä­vissä sovel­luk­sissa tai muut kehi­tys­kohteet. Eri­tyis­huomio eri­tyi­sesti tuot­teiden haku- (tuo­te­luet­telot), tilaus-, tavaran saa­pumis- ja laskuntarkistusprosesseissa.

- Talous­hal­linnon pro­sessien läpi­käynti IT:n ja toi­min­ta­ta­pojen näkö­kul­masta: eri­tyi­sesti huomio myynnin ja ostojen mak­sujen integroin­nissa mah­dol­lisen tili­toi­miston tai oman kir­janpito-ohjel­miston kanssa.

- IT:een liit­tyvien pro­sessien kuvaa­misen tilanteen läpi­käynti, mikä on nyky­ti­lanne ja mitä pro­sessien kuvaa­misen suhteen halut­taisiin tehdä. 

- Tule­vai­suuden tar­peiden mää­rittely (visiot) ja karkean tason suun­ni­telmat näihin pääsemiseksi

Mitä hyötyjä IT-ana­lyy­sista saadaan?

- Tie­detään, missä ollaan IT:n suhteen, nyky­ti­lanne sel­keästi johdon “kar­talla”

- Tie­detään, mitä seu­raa­vaksi halutaan tehdä (esim. pienin askelin ete­ne­misen polulla)

- Tun­nis­tetaan riskejä, joita voidaan sen jälkeen paremmin hallita

- Voidaan visioida, miten halutaan edetä esi­mer­kiksi 3-5 vuoden päähän ja tehdä fak­toihin perustuva toimintasuunnitelma

- Voidaan käydä suoraan käsiksi mah­dol­lisiin ongelmiin ja saada aikaan usein nopeita paran­nuksia havait­tuihin asioihin, jotka eivät arjessa yksinään aina nouse esiin, tai ei yksin tiedetä, mitä niille kan­nat­taisi tehdä.

Lue lisää pal­ve­lusta ja muista siihen liit­ty­vistä pal­ve­luista ohei­sesta palvelukuvauksesta.

Kysy lisä­tietoja tai tilaa IT-ana­lyysi: timo.​lintunen@​lintunenconsulting.​fi,
040-6700 496.

© Lin­tunen Con­sulting, 2021